Rekonstruktion

Hvad er en rekonstruktion?

Reglerne om rekonstruktion erstattede fra 1. april 2011 reglerne om betalingsstandsning og tvangsakkord.

Formålet med reglerne om rekonstruktion er, at forbedre levedygtige - men insolvente - virksomheders muligheder for at overleve, herunder i en ny form.

Rekonstruktion kan anvendes i de tilfælde, hvor virksomheden eller en del af virksomheden skønnes at kunne rekonstrueres gennem tvangsakkord eller salg af hele eller dele af virksomheden.

Der er to former for tvangsakkord, der kan benyttes under rekonstruktion. Formerne kan også kombineres. Den ene form er en procentvis nedsættelse eller bortfald af gælden og den anden form er en betalingsudsættelse.

Hvem kan begære rekonstruktionsbehandling?

En begæring om rekonstruktion kan indgives af skyldner selv (person eller selskab) eller af en kreditor.

En begæring kan ikke tilbagekaldes, hvis rekonstruktionen er indledt, hvorfor det er vigtigt, at mulighederne for gennemførelse af en rekonstruktion overvejes grundigt inden indgivelse af begæringen. I visse tilfælde kan alternativet i form af en frivillig akkordordning måske være mere hensigtsmæssigt.

Hvad sker der under rekonstruktionen?

Ved indledning af rekonstruktion udpeges en eller flere rekonstruktører og tillidsmænd. Begæringen om rekonstruktion skal indeholde forslag til, hvem der skal udpeges som rekonstruktør og tillidsmand. Skifteretten er ikke bundet af forslaget.

Rekonstruktøren vil typisk være advokat.

Rekonstruktøren(e) foretager sammen med ledelsen/skyldneren en vurdering af, om virksomheden - når man ser bort fra den aktuelle økonomiske krise - kan betragtes som levedygtig. Rekonstruktøren(e) udarbejder en rekonstruktionsplan og efterfølgende et rekonstruktionsforslag vedrørende den rekonstruktion, som foreslås gennemført.

Rekonstruktøren skal også godkende alle væsentlige dispositioner, som skyldner foretager. Og så skal der tages stilling, hvad der skal ske med de aftaler, som er indgået. Rekonstruktøren kan beslutte at videreføre aftaler og genoptage aftaler, der er afsluttet på grund af misligholdelse indenfor 4 uger før rekonstruktionen. Herudover kan rekonstruktøren overtage ledelsen af virksomheden og overtage både direktionen og bestyrelsens plads.

Hvor længe kan en rekonstruktionsbehandling vare?

Rekonstruktionsbehandlingen indledes straks efter skifterettens modtagelse af begæringen.

I henhold til loven kan en rekonstruktion maksimalt strække sig over 12 måneder. Der kan ikke dispenseres herfra.

Rekonstruktionsbehandlingen kan bringes til ophør tidligere, hvis rekonstruktionsplanen ikke vedtages, eller såfremt rekonstruktion skønnes udsigtsløs.

Hvad sker der ved rekonstruktionens afslutning?

Resultatet af en rekonstruktionsbehandling bliver enten rekonstruktion eller konkurs.

Vedtages rekonstruktionsforslaget ikke eller må rekonstruktion anses for udsigtsløs, vil der straks blive indledt konkurs.