Tvangsopløsning

Ved en tvangsopløsninger sker en tvungen opløsning af et selskab f.eks. som følge af manglende regnskabsaflæggelse, manglende lovpligtig ledelse eller revision eller hvis selskabet har tabt sin kapital.

Beslutning om tvangsopløsning træffes af Erhvervsstyrelsen og gennemføres af Skifteretten. Tvangsopløsningen indledes ved, at Erhvervsstyrelsen fremsender en begæring til Skifteretten, der indkalder selskabets ledelse til et møde. Kan genetablering af selskabet ikke ske vil Skifteretten udpege en likvidator, der forestår tvangsopløsningen.

Hvis tvangsopløsningen er gennemført som en likvidation udloddes provenuet til selskabets aktionærer/anpartshavere.

Er selskabet insolvent, vil sagen typisk overgå til konkursbehandling.