Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser hos Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni I/S

Generelt

Foretningsbetingelser

Adokatfirmaet Isaksen & Nomannis forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Isaksen & Nomanni leverer til sine klienter, medmindre andet er aftalt.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni efter den 6. januar 2012. Se tidligere forretningsbetingelser her.

Alle advokater hos Isaksen & Nomanni er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark.

Alle advokater hos Isaksen & Nomanni er en del af Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk).

Udførelsen af opgaven

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver enkelt opgave.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, til aftalt tid og i aftalt omfang.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler, retsplejelovens regler om advokater (§§ 119-147 h) samt gældende lovgivning. De til enhver tid gældende regler for udøvelse af advokaterhvervet findes på www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten i form af kopi af pas eller lignende.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Honorar, fakturering og klientmidler

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni fastsætter honoraret efter retsplejelovens regler og med udgangspunkt i arbejdets omfang, medgået tid, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, sagsgenstandens værdi for klienten, værdien af Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis ydelser, ansvaret der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige kørsels-, rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af klienten ud over honoraret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, f.eks. de timepriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Vore timepriser udgør kr. 1.900,00 ekskl. moms, svarende til kr. 2.375,00 inkl. moms. Timepris for fuldmægtige udgør 1.500 kr. ekskl. moms, svarende til 1.875 kr. inkl. moms og timepris for sekretærer udgør 650,00 kr. ekskl. moms, svarende til 812,50 kr. inkl. moms. Sagens oprettelse og journalisering faktureres med kr. 400,00 ekskl. moms, svarende til kr. 500,00 inkl. moms.

Normalt fakturerer Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni bagud. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, der betros Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Negative klientkontorenter opkræves hos klienten.

I tilfælde af, at den bank, hvorpå klientkontomidlerne henstår, går konkurs, er midler på klientkontoen omfattet af lov om en garantiordning for indskyder og investorer for et beløb på op til 100.000,- euro (ca. 750.000,- kr.).

Fortrolighed og insider regler

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni behandler alle modtagne oplysninger fortroligt.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis indehavere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har henvist klienten til, ligesom Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni og dets indehavere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er ansvarsforsikret og stiller garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikring er tegnet hos HDI Gerling Forsikring, der ligeledes stiller garanti. Ansvarsforsikringen gælder al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Lovvalg og værneting

Advokatfirmaet Isaksen & Nomannis rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.